Manifest

|| Euskera || Galego || Asturianu || English || Português || Italiano || Castellano ||

[CAT]

Al maig del 2011, el cop d’austericidi que a Catalunya i Espanya va assolir quotes indignants, va aconseguir inundar els carrers de persones fartes de veure’s abocades a la precarietat existencial per uns poders polítics i econòmics que tan dins l’Estat com a nivell europeu atemptaven contra les seves vides per augmentar els seus beneficis. Al crit de “no ens representen”, es reconeixia per fi com a responsables polítics a tots els actors principals que des de 1978 havien estat repartint-se poder al govern i cadires als consells d’administració de les grans empreses. És a dir, els dos partits espanyols majoritaris, PP i PSOE, amb la connivència dels sindicats majoritaris i el partit que protagonitzava unes de les retallades més dràstiques de tota Europa del Sud, CiU.

Sis anys més tard, aquell malestar vers un règim agonitzant que cueja i, o bé a base d’atiar l’eix nacional o bé a cops de porra intenta mantenir com sigui la seva legitimitat, torna a ressorgir amb força. Malgrat ara ha trobat la seva expressió en els eterns problemes de la divisió territorial i la ceguesa de la unitat que des de Madrid escanya a Catalunya i a tota la resta del territori, creiem que el problema de fons torna a radicar en un pacte que se’ns fa miques i que mostra la seva cara més terrible en obert. El pacte de la transició que va instaurar aquest malaguanyat règim del 78 no ens funciona. La constitució, els partits que còmodament s’hi instal·len, la monarquia i la falsa democràcia representativa, s’ensorren com a miratge de l’harmonia social novament. Els escàndols de corrupció, les retallades constants i el joc entre unes elits continuistes, apunten un cop més a la necessitat d’iniciar un procés constituent entre tots des de baix per definir com volem viure i recuperar la dignitat sense deixar-nos trepitjar en tots els àmbits de la nostra existència.

L’única reforma de la constitució des del 78 ha emparat el pagament d’un deute injust amb una Europa entregada als interessos del gran capital que ara alguns esperen, ingènuament, que intervingui per resoldre els nostres conflictes socials i polítics. Quan aquesta Unió Europea intervé, però, és per restar sobirania als seus estats membres en nom dels interessos del BCE i l’FMI i no per reforçar-la en cap cas. La mateixa ingenuïtat s’aplica al com hem passat de reivindicar que definir les regles del joc i com volem viure sempre rau en el poble a entregar el lideratge de processos de creació de suposades repúbliques a les mateixes elits catalanes que sempre han pactat i ho continuen fent amb les espanyoles i que ens han colpejat a base de privatitzacions i retallades.

Amb tot, diguem juntes Adéu78, i fem-ho ocupant els carrers, persistint en la lluita, autoorganitzant-nos i obrint un procés constituent des de baix. No demanem a aquells que continuen sense representar-nos que ho facin per nosaltres, recuperem la sobirania per esdevenir nosaltres mateixes el veritable motor de canvi.

@adeu78

Per signar el manifest omple el formulari al final de la pàgina.


[EUSK]

2011ko Maiatzean, bai Katalunia eta Espainian maila lotsagarriak lortu zituen austeritateak “austerizidioak” bai Estatu edo Europa mailan prekarietate existentzialera bultzatuta bizi ziren jendez gainezka jarri zituen kaleak botere politiko eta ekonomikoen arduragatik. “no nos representan” oihutzat hartuta, 1978tik aurrera bai gobernuan eta administrazio kontseiluetan botere eta eserlekuak banatuz bizi zirenei ardura politikoa atxiki zitzaien. Hau da, CiUren laguntzaz Hego-Europako murrizketa gogorrenak aurrera eraman zituzten bi partidu espainiar nagusiei, PP eta PSOE.

Sei urte geroago, hiltzear zegoen erregimen horrekiko ondoeza berriz agertu da eta honek, ardatz politiko nazionala berpiztuz edo borra kolpe soilen bitartez bere legitimitatea nolanahi mantentzeko ahaleginak egiten ditu. Nahiz eta oraingo honetan lurraldetasunaren inguruko arazoetan adierazi den, eta nahiz eta Madrilen itsutasunak Katalunia eta gainontzeko lurraldeak itotzen dituen, uste dugu oinarrizko arazoa errotzen dela birrintzen gaituen itun honetan, irekian bere aurpegi beldurgarriena erakutsiz. 1978ko zorigaitzeko erregimen hau ezarri zuen trantsizioko itunak ez digu gehiago balio. Bai konstituzioa, eta bertan erosotasunez ezartzen diren partiduak, bai monarkia eta bai itxurazko demokrazia ordezkagarria hondoratzen ari dira armonia sozialaren irudia ere ondoratuaz. Korrupzio eskandaluak, etengabeko murrizketa eta elite arteko joko kontinuistek gero eta gehiago behetik gorakoa eta guztien artean egindakoa den prozesu konstituziogile baten beharra adierazten dute.

1978tik hona gertatu den konstituzioaren erreforma bakarra, Kapital handien interesetara akituta dagoen Europarekin egindako bidegabeko zor bat ordaintzeko gauzatu zen. Hain zuzen, Europar Batasun honek esku hartzen duenean estatu kideei subiranotasuna murrizteko egiten du, Europar Banku Zentrala eta Nazioarteko Diru Funtsaren izenean, eta ez subiranotasuna indartzeko. Bakuntasun hau, jokoaren arauak nola definitu eta elkarrekin nola bizi nahi dugun inguruko erabakia herria defendatzetik oinarrituko litzateke, errepublika hipotetiko baten sormena elite espainolekin itun egin eta pribatizazio eta murrizketekin zigortu gaituzten eliteei eskura ematean ere ageri da.

Hala ere, kaleak okupatuz, borrokan jarraituz, gu geu antolatuz eta behetik gorako prozesu konstituziogile bat irekiaz, esan dezagun denok batera Agur 78. Ez diezaiegun eskatu berriz ordezkatzen ez gaituzten horiei gure izenean guzti hau egitea, berreskura dezagun subiranotasuna, gu geu eraldaketaren motorra bihurtu gaitezen.

@adeu78

Manifestua sinatzeko inprimakia bete orriaren amaieran.


[AST]

Nel mayu de 2011, el güelpe d’austericidiu qu’en Cataluña y España algamó cuotes ofensives, fue quién a estrar les cais de persones fartes de vese condenaes a la precariedá esistencial por unos poderes políticos y económicos que tanto dientro l’Estáu como a estaya europea atentaben contra les sos vides pa aumentar el so porgüeyu. Al glayíu de “nun mos representen”, veíase a la fin como responsables políticos a tolos actores principales que dende 1978 repartieren ente ellos el poder nel gobiernu y silles nos conseyos d’alministración de les grandes empreses. Ye dicir, los dos partíos españoles mayoritarios, PP y PSOE, cola complicidá de los sindicatos mayoritarios y el partíu protagonista d’un de los retallos más fonderos.

Seis años más tarde, esi malestar contra un réxime moribundu que paez dar los sos últimos bandazos y, ya sea bien avivando la exa nacional o a güelpes de porra intenta calterner como seya la so llexitimidá, torna a resurdir con fuerza. Pesie qu’esta vegada atopó la so espresión nos eternos problemes de la división territorial y la ceguera de la xunidá que dende Madrid afuega a Cataluña y a tol restu del territoriu, creemos que’l problema fonderu vueve a tener el so raigón nun pautu que se nos fraya qu’amuesa la so cara más espantible a les clares. El pautu de la transición qu’entamó esti rexime esfarrapláu del 78 nun nos furrula. La constitución, los partíos que cómodamente tan allugaos nella, la monarquía y la falsa democracia representativa, fúndense como una pantasma de l’armonía social nuevamente. Los escándalos de corrupción, los retallos de contino y el xuegu ente unes élites seguidistes apunten una vegada más a la necesidá d’empezar un procesu constituyente ente toes y dende abaxo pa dicir cómo queremos vivir y recuperar la dignidá ensin dexanos pisar en toles estayes de la nuestra esistencia.

La única reforma de la constitución dende’l 78 abellugó’l pagu d’una delda inxusta con una Europa entregada a los intereses del gran capital qu’agora dalgunos esperen, inocentemente, que se meta pa resolver los nuestros conflictos sociales y políticos. Cuando esta Unión Europea intervién, ye sólo pa menguar soberanía a los sos estaos miembros en nome de los intereses del BCE y el FMI y non pa reforzala en nengún casu. La mesma inocencia ye igual pal como pasamos de vindicar que nomar les regles del xuegu y cómo queremos vivir siempre correspuende al pueblu, a entregar la batuta de procesos de creación de supuestes repúbliques a les mesmes élites catalanes que siempre pactaron y siguen faciéndolo coles españoles y que nos castigaron con privatizaciones y retallos.

Con too, hai que dicir xuntes Adiós 78, y fagámoslo ocupando les cais, empecinando na llucha, autoorganizándonos y abriendo un procesu constituyente dende abaxo. Non hai que pidir a aquellos que siguen ensin representanos que lo fagan por nosotros, recuperemos la soberanía pa convertinos nosotres mesmes nel braeru motor del cambiu.

@adeu78

Para roblar el manifiestu rellena’l formulariu a la fin de la páxina


[GAL]
En maio de 2011, o golpe de austericidio que acadara cotas indignantes na Cataluña e máis España ateigou as rúas de persoas fartas de vérense condenadas á precariedade existencial por uns poderes políticos e económicos que, tanto dentro de Estado coma a nivel europeo, atentaban contra as súas vidas para aumentaren os seus lucros. Ao berro de «non nos representan» recoñecíanse por fin como responsábeis políticos a todos os actores principais que desde 1978 se repartiran o poder no goberno e nas cadeiras dos consellos de administración das grandes empresas. Nomeadamente, os dous partidos españois maioritarios, PP e PSOE, coa conivencia dos sindicatos maioritarios e do partido que protagonizaba un dos recortes máis drásticos de toda a Europa do Sur, CiU.

Seis anos máis tarde, aquel malestar contra un réxime que patexa agónico e que, quer avivando o eixo nacional quer batendo coas porras, intenta manter como sexa a súa lexitimidade, volve rexurdir con forza. Malia atopar agora a súa expresión nos eternos problemas da división territorial e na cegueira da unidade que desde Madrid afoga Cataluña e o resto do territorio, cremos que o problema de fondo volve radicar nun pacto que se esfarela e amosa abertamente a súa faciana máis terríbel. O pacto da transición que instaurou este malogrado réxime do 78 non nos funciona. A constitución, os partidos que nela se instalan comodamente, a monarquía e a falsa democracia representativa derrúbanse novamente coma un miraxe da harmonía social. Os escándalos de corrupción, os constantes recortes e o xogo entre unhas elites continuístas apuntan unha vez máis á necesidade de encetar un proceso constituínte entre todas e desde abaixo para definirmos como queremos vivir e recuperarmos a dignidade sen deixarnos pisar en todos os ámbitos da nosa existencia.

A única reforma da constitución desde o 78 amparou o pago dunha débeda inxusta cunha Europa entregada aos intereses dun gran capital que, agora, algúns esperan inxenuamente que interveña para resolver os nosos conflitos sociais e políticos. Cando esta Unión Europea intervén, porén, é para quitarlles soberanía aos seus estados membros en nome dos intereses do BCE e mailo FMI, nunca para reforzala. A mesma inxenuidade explica como pasamos de reivindicar que as regras do xogo e o como queremos vivir recaen sempre no pobo a, pola contra, entregar o liderado dos procesos de creación de supostas repúblicas ás mesmas elites catalás que sempre pactaron, e continúan a facelo, coas españolas, e que nos maltratan coas súas privatizacións e recortes.

Con todo, digamos xuntas Adeus 78, e fagámolo ocupando as rúas, persistindo na loita, auto organizándonos e abrindo un proceso constituínte desde abaixo. Non pidamos a aqueles que seguen sen representarnos que o fagan por nós, recuperemos a soberanía para virar nós mesmas o auténtico motor da mudanza.

@adeu78

Para asinares o manifesto, enche o formulario ao cabo da páxina.


[ENG]

In May 2011, as the impact of austerity measures reached alarming levels in Catalonia and Spain, the streets were filled with people condemned to a precarious existence by political and economic interests which were undermining their lives in order to increase their own profits, both at a national and European level. Under the slogan “they do not represent us!”, it finally became clear who was really responsible for this situation: the main players who had shared power since 1978 in both government and the boards of the big companies: the two governing Spanish parties, the PP and the PSOE, with the connivance of the mainstream trade unions and Convergència i Unió, the Catalan party which had begun implementing some of the most savage public services cuts in the whole of southern Europe.

Six years later, that same feeling of anger is reemerging powerfully, directed at a regime in its death throes which seeks to maintain its own legitimacy through a revival of nationalism and direct police violence. Even though the current crisis is couched in terms of the eternal question of territorial divisions and the blind centralism with which Madrid stifles Catalonia and the rest of the national territory, we believe that the basic problem is again in a pact that shatters us and that shows now its most terrible face in open. The 1978 Transition pact that established this infamous regime in our view doesn’t work. The constitution and the political parties which have so comfortably installed themselves within it, the monarchy and a false form of representative democracy reveal themselves once again as the mere mirages of social harmony which they really are. Corruption scandals, continuing cuts to public services and the clash of elites who are dedicated to maintaining the current system as it is all point to the necessity of starting up a collective grass roots constitutive process, to define how we want to live, recover our sense of dignity and avoid being crushed underfoot in every area of our existence.

The only reform of the constitution which has been made since 1978 was one which allowed the repayment of an unjust debt to a Europe dedicated to the interests of big capital, a Europe which some now hope naively will intervene to resolve our own social and political conflicts. When the European Union does intervene, it is to subvert the sovereignty of its member states in the name of the interests of the ECB and the IMF, certainly not to reinforce local sovereignty. The same naivety is apparent when the focus shifts away from our demands that the rules of the game and how we want to live our lives should be decided by the people, and when the leadership of alleged republics is handed over to the same Catalan elites who have always made deals with the Spanish elites, and will continue to do so, and who have massacred us with privatizations and public service cuts.

Despite everything, let’s all say together Goodbye 78, and let’s actually make it happen, by occupying the streets, maintaining our struggle, self-organizing and starting up a grassroots constituent process. Let’s not ask the very people who do not represent us to do this for us; let’s reclaim our own sovereignty, so that we ourselves become the motor for change.

@adeu78

To sign the manifesto, fill out the details at the bottom of the page.


[POR]

Em maio de 2011, o golpe do austericídio que na Catalunha e na Espanha conseguiu quotas indignantes, conseguiu inundar as ruas de pessoas fartas de ver-se empurradas à precariedade existencial por uns poderes políticos e econômicos que dentro do Estado como a nível europeu atentavam contra as suas vidas para aumentar seus lucros. Com o grito de “não nos representam”, se reconhecia por fim como responsáveis políticos a todos os actores principais que desde 1978 foram repartindo poder no governo e cadeiras nos conselhos de administração das grandes empresas. Quer dizer, os partidos espanhóis maioritários, PP e PSOE, com a conivência dos sindicatos maioritários e do partido que protagonizava um dos recortes mais drásticos de toda a Europa do Sul, CiU.

Seis anos mais tarde, aquele mal-estar contra um regime agônico que parece distribuir os seus últimos golpes e, ou à base de avivar o eixo nacional ou a golpes de cacetete tenta manter de qualquer jeito a sua legitimidade, volta a ressurgir com força. Apesar de que esta vez encontrou a sua expressão nos eternos problemas da divisão territorial e na cegueira da unidade que a partir de Madrid estrangula à Catalunha e ao resto do território, acreditamos que o problema de fundo volta a estar radicado em um pacto que se despedaça e que mostra sua cara mais terrível em aberto. O pacto da transição que instaurou este desgraçado regime de 78 não nos funciona. A constituição, os partidos que comodamente se instalam nela, a monarquia e a falsa democracia representativa, se afundam como miragem da harmonia social novamente. Os escândalos de corrupção, os recortes constantes e o jogo de umas elites continuístas apontam cada vez mais à necessidade de iniciar um processo constituinte entre todas e desde abaixo para definir como queremos viver e recuperar a dignidade sem deixar-nos pisar em todos os âmbitos da nossa existência.

A única reforma da constituição desde o 78 amparou o pagamento de uma dívida injusta com uma Europa entregue aos interesses do grande capital, que agora alguns esperam, ingenuamente, que intervenha para resolver nossos conflitos sociais e políticos. Quando esta União Européia intervêm, é apenas para retirar soberania aos seus estados-membros em nome dos interesses do BCE e do FMI, e não para reforçá-la em nenhum caso. A mesma ingenuidade se aplica a como passamos de reivindicar que definir as regras do jogo e como queremos viver sempre recaia no povo, a entregar a liderança de processos como a criação de supostas repúblicas às mesmas elites catalães que sempre pactuaram e continuam pactuando com as elites espanholas, e que nos castigaram à base de privatizações e recortes.

Com tudo isto, digamos juntas Adeus 78, e façamo-lo ocupando as ruas, persistindo na luta, auto-organizando-nos  e abrindo um processo constituinte desde abaixo. Não peçamos àqueles que continuam não nos representando que o façam por nós, recuperemos a soberania para converter-nos, nós mesmas, no verdadeiro motor da mudança.

@adeu78

Para assinar o manifesto preencha o formulário na parte inferior da página.


[ITA]

Nel maggio del 2011, l’austericidio che raggiunse livelli allarmanti in Catalogna e in Spagna, riuscì a riempire le piazze di persone stanche di ritrovarsi consegnate alla precarietà esistenziale grazie ai poteri politici ed economici che attentavano alle loro vite per accrescere i loro profitti, sia a livello statale che europeo. Al grido di “non ci rappresentano”, finalmente si riconoscevano come responsabili della situazione tutti gli attori principali che sin dal 1978 si sono spartiti il potere nel governo e nei consigli d’amministrazione delle grandi imprese: i due partiti spagnoli di maggioranza, il PP e il PSOE, con la connivenza dei sindacati maggioritari, e Convergència i Unió, il partito catalano che portava avanti uno dei tagli alla spesa pubblica tra più drastici di tutta l’Europa meridionale.

Sei anni dopo, quel malessere nei confronti di un regime che agonizza ma ancora agita la coda, cercando di mantenere la sua legittimità o ravvivando il discorso nazionalista o direttamente a manganellate, sta risorgendo con forza. Anche se adesso ha trovato espressione negli eterni problemi della divisione territoriale e contro la cecità unitarista che da Madrid soffoca la Catalogna e tutto il resto del territorio, crediamo che il problema di fondo sia sempre il patto che va in frantumi e che si mostra finalmente a volto scoperto. Il patto della transizione che ha instaurato questo malaugurato regime del ‘78 per noi non funziona. La costituzione, i partiti che vi si sono ritagliati un comodo spazio, la monarchia e la falsa democrazia rappresentativa, si mostrano nuovamente solo come un miraggio dell’armonia sociale. Gli scandali della corruzione, i continui tagli ai servizi pubblici e lo scontro tra le élite continuiste, segnalano un’altra volta la necessità di far partire un processo costituente collettivo, dal basso, che definisca come vogliamo vivere e recuperare la nostra dignità senza lasciarci schiacciare in tutti gli ambiti della nostra esistenza.

L’unica riforma della costituzione dal 1978 ha giustificato il pagamento di un debito ingiusto nei confronti di un’Europa votata agli interessi del grande capitale, e che adesso alcuni sperano ingenuamente che intervenga per risolvere i nostri conflitti sociali e politici. Ma quando quest’Unione Europea interviene, è sempre per sottrarre sovranità agli stati membri in nome degli interessi del BCE e del FMI, non certo per rafforzarla. La stessa ingenuità si ritrova quando abbiamo smesso di rivendicare che la decisione sulle regole del gioco e su come vogliamo vivere spetta al popolo, per consegnare invece la leadership di una presunta repubblica nelle mani delle stesse élite catalane che hanno fatto e faranno sempre patti con quelle spagnole, e che ci hanno massacrato a furia di privatizzazioni e tagli.

Nonostante tutto, diciamo insieme Addio78; e affermiamolo occupando le strade, persistendo nella lotta, autorganizzandoci e facendo partire un processo costituente dal basso. Non chiediamo a coloro che ancora continuano a non rappresentarci che lo facciano al nostro posto, recuperiamo la sovranità per diventare noi stessi il vero motore del cambiamento.

@adeu78

Per firmare il manifesto riempi il modulo in fondo alla pagina.


[CAST]

En mayo del 2011, el golpe de austericidio que en Cataluña y España logró cuotas indignantes, consiguió inundar las calles de personas hartas de verse abocadas a la precariedad existencial por unos poderes políticos y económicos que tanto dentro del Estado como a nivel europeo atentaban contra sus vidas para aumentar sus beneficios. Al grito de “no nos representan”, se reconocía por fin como responsables políticos a todos los actores principales que desde 1978 habían ido repartiéndose poder en el gobierno y sillas en los consejos de administración de las grandes empresas. Es decir, los dos partidos españoles mayoritarios, PP y PSOE, con la connivencia de los sindicatos mayoritarios y el partido que protagonizaba unos de los recortes más drásticos de toda Europa del Sur, CiU.

Seis años más tarde, aquel malestar contra un régimen agónico que parece propinar sus últimos coletazos y, o bien a base de avivar el eje nacional o bien a golpes de porra intenta mantener como sea su legitimidad, vuelve a resurgir con fuerza. A pesar de que esta vez ha encontrado su expresión en los eternos problemas de la división territorial y la ceguera de la unidad que desde Madrid estrangula a Cataluña y a todo el resto del territorio, creemos que el problema de fondo vuelve a radicar en un pacto que se nos hace añicos y que muestra su cara más terrible en abierto. El pacto de la transición que instauró este malogrado régimen del 78 no nos funciona. La constitución, los partidos que cómodamente se instalan en ella, la monarquía y la falsa democracia representativa, se hunden como espejismo de la armonía social nuevamente. Los escándalos de corrupción, los recortes constantes y el juego entre unas élites continuistas apuntan una vez más a la necesidad de iniciar un proceso constituyente entre todas y desde abajo para definir cómo queremos vivir y recuperar la dignidad sin dejarnos pisar en todos los ámbitos de nuestra existencia.

La única reforma de la constitución desde el 78 ha amparado el pago de una deuda injusta con una Europa entregada a los intereses del gran capital que ahora algunos esperan, ingenuamente, que intervenga para resolver nuestros conflictos sociales y políticos. Cuando esta Unión Europea interviene, es tan sólo para restar soberanía a sus estados miembros en nombre de los intereses del BCE y el FMI y no para reforzarla en ningún caso. La misma ingenuidad se aplica al cómo hemos pasado de reivindicar que definir las reglas del juego y cómo queremos vivir siempre recae en el pueblo, a entregar el liderazgo de procesos de creación de supuestas repúblicas a las mismas élites catalanas que siempre han pactado y lo siguen haciendo con las españolas y que nos han castigado a base de privatizaciones y recortes.

Con todo, digamos juntas Adiós 78, y hagámoslo ocupando las calles, persistiendo en la lucha, autoorganizándonos y abriendo un proceso constituyente desde abajo. No pidamos a aquellos que continúan sin representarnos que lo hagan por nosotros, recuperemos la soberanía para convertirnos nosotras mismas en el verdadero motor de cambio.

@adeu78

Para firmar el manifiesto rellena el siguiente formulario:

Signatures – Sinadurak – Firmas

 1. Lidia Emma Ribas Valls
 2. Eloisa Salvo
 3. Calos Fernández Liria – Madrid – Profesor Filosofía UCM
 4. Juan Manuel Hernandez – Fuenlabrada – Desempleado
 5. Daniel Valero – Rubí – Vendes
 6. Maria Jesus Calvo – Vitir
 7. Mariaje Calvo – Vitoria/Gasteiz – Pensionizt
 8. Lara von Staa Paes Conde
 9. Juan B. Campos Suarez – Gijón – Jubilado
 10. MerSedes guevara – Barcelona – Ama de casa
 11. Teresa Montaño – Madrid
 12. Alicia RIUS BUITRAGO – Madrid – Agente de igualdad
 13. Pedro Monzó – Castellon – Publicidad
 14. Adrián Gallero Moreiras – Madrid – Dinamizador economia social y solidaria
 15. Rubén Fuentes Beltrán – La Orotava – Ingeniero
 16. Hector Pinedo – Barcelona – Ingeniero
 17. Isabel Vizcaino – Corbera de Llobregat – Jubilada
 18. Guillem Martínez – Barcelona – Periodista
 19. Judith Zaragoza – Barcelona – Traductora
 20. Jordi Ortiz Lombardía – Barcelona – Arts gràfiques
 21. Estitxu Larralde Erasun – Brignoles – Administrari lanak
 22. Victoria Compañ – Barcelona – Psicóloga
 23. Javier Fernando Bujarrabal de las Heras – Madrid – Administrativo
 24. Javier Sastre – Barcelona
 25. Ana Ramos Alonso – El Bierzo – Parada
 26. Juan Peris-Mencheta Barrio – Madrid – Consultor
 27. Juan Carlos Fernández Ruiz – Jaen – Médico de Familia
 28. Paloma Sainz de los Terreros – Madrid
 29. Antonio Cantero Mansilla – Linares
 30. Dario Lovaglio – Barcelona
 31. Lola Matamala – Madrid
 32. Alberto Molares
 33. Mamen López – Zaragoza – Educadora
 34. Javier Ureña – Jaén – Psicólogo
 35. Fernando López Rodriguez – Sevilla – Jubilado
 36. Morrú Libertario – Sevilla
 37. Joaquín Martínez – Barcelona – Marino mercante
 38. Josep David Herrera Ferré – Barcelona – Estudiant
 39. Eva López – Barcelona
 40. Angel Conesa Martinez – L’Hospitalet de Llobregat – Jubilado
 41. Lola Romero Jimenez – Barcelona – Integradora social
 42. Jesús Pérez Montes – Linares – Desempleado
 43. Abraham ElAidi – Barcelona – Acción Social
 44. Federico Martín Worcel Avila – Barcelona
 45. Marcos Fernández – Barcelona  – Estudiante
 46. Victor Vallecillos Tenorio – Sant Boi de Llobregat – Monitor
 47. Alberto San Juan – Madrid – Actor
 48. Ismael González Morales – Barcelona – Integrador Social
 49. Javier Alcolea – Getafe – Profesor de Filosofía
 50. Marta Soldado – Barcelona
 51. Pepa de la Rocha Morales – Barcelona – Docente
 52. Celestino Sanchez – Barbera del Valles – Jubilado iaioflautas
 53. Guillem Fiol – Barcelona – Acció social
 54. Pere E. Rodríguez Morera – Calella – Contacontes
 55. Alfons Romero Clavel – Barcelona – Pensionista
 56. Alicia Bernat Senante – Barcelona – Infermera jubilada
 57. Anna Albert Tarrago – El Masnou – Mestra
 58. Claudina Lopez – Lugo – Empresaria
 59. Franco Berardi Bifo – Bologna – Writer
 60. Tomàs Sunyer Tarrida – Barcelona
 61. Anna Cerdà i Callís – Barcelona – Gestora cultural
 62. Moises M. Casado – Sant Jaume Dels Domenys – T.E.S.
 63. Cinta Juncosa – Reus – Pensionista
 64. Emiliano Pacini – Barcelona – Ser Humano
 65. Sofía Asencio – Pontós – Creadora escenica
 66. Tomas Aragay – Barcelona – Dramaturgo
 67. Esther Planas Balduz – London – Arte Teoría Crítica
 68. Vidal Soler – Barcelona – Músic
 69. José Antonio Palao – València – Professor
 70. Miquel Garcia Porras – Barcelona – Técnico de sonido
 71. Sergio Fernández García – Madrid
 72. Alejandra Spagnuolo – Madrid – Música e investigadora
 73. Oriol Sánchez – Barcelona – Artista
 74. Jorge Mandado – Madrid – Estudiante
 75. Sarah Babiker – Madrid
 76. Esther Matallana Guerrero – Barcelona / Vitoria
 77. Enrique Bardisa – Valencia
 78. Marcos Marzo Alvarez – Bristol – Profesor de Secundaria
 79. María García Pérez – Murcia – Doctora en Filosofía
 80. Manu Luna – Palma – Audiovisuales
 81. Daniel López – Huelva
 82. Ruth Zauner – Barcelona – Periodista
 83. Anabella Criollo – Girona – Publicista
 84. Juan José García Agulló – Elche – Ingeniero
 85. Javier Alonso – Madrid – Obrero
 86. Markel Bilbao Maté – Washington, DC, EEUU – Ser humano
 87. Gonzalo Lechón Perez – Alcalá de Henares – Pintor
 88. Faris Villena – Ibiza – Autónomo
 89. José Antonio Aguirre Estévez – Madrid – Diletante
 90. Francesc Gómez – Castelló de la Plana – Desempleado
 91. Manuel Gutiérrez – Madrid – Autónomo
 92. Sara García Sanz – Torrijos – Estudiante
 93. Ignacio Blazquez Alcover – Zarautz
 94. José Luis Martín Puga – Albuñol – Director Oficina Empleo
 95. Virtudes Montes Cara – Albuñol – Manipuladora Frutas y Hortalizas
 96. Carlos Matheu Armengol – Barcelona – Autònom
 97. Roberto Rodríguez – Barcelona – Artista
 98. Manuel Monte Caballero – Madrid – Investigador
 99. Morrú Antonio Pachón – Sevilla – Autónomo
 100. Christian Méndez – Terrassa – Técnico de selección
 101. Carlos Cañete – Barcelona – Enfermero
 102. Víctor Montes – Villaviciosa – Campesino
 103. Mireia Bolibar – Barcelona – Investigadora
 104. Juan Aís – Alicante – Diseñador gráfico
 105. Jorge Martín Neira – Madrid – Ciudadano
 106. Inga Pellisa – Barcelona – Traductora
 107. Jordi Corominas – Barcelona – Escritor
 108. Javier Avilés Viaplana – Burgos – Especialista
 109. Marc Garcia – Barcelona – Editor de mesa
 110. Sergi Ribas – Santiago de Chile – Socioleg
 111. Miguel López Cabezuelo – Alcaraz Albacete – Delegación Provincial de Recortes Sociales
 112. Anna Pantinat – Badalona – Professora, artista
 113. Mario Fernández Sánchez – Caravaca de la Cruz – Estudiante
 114. Lídia Lahuerta – Barcelona – Prensa y Comunicación
 115. Raul Querilli – L’Hospitalet de Llobregat – Empleado
 116. Kymm Coveney – Barcelona – Traductora
 117. Alberto Isasi – Sant Feliu de LLobregat – DJ
 118. Lourdes Marorell Solanic – Barcelona – Cineasta
 119. Blanca Almendariz – Vilassar de Mar
 120. Maria Permanyer Bailac – La Floresta – Gestió Cultural, Producció, Regidoria
 121. Silvia Alcoba – Barcelona – Artista visual
 122. M Antònia Gómez – Barcelona – Infermera
 123. Miquel Plaza – Barcelona – Traductor
 124. Juanma Santiago – L’Hospitalet de Llobregat – Corrector y ensayista
 125. Mónica Caballo – Madrid – Bibliotecaria
 126. Salva Ortiz Mompó – Mazarrón
 127. Carlos Gutierrez – Barcelona – Operaciones logísticas
 128. Pablo Quevedo – Vigo – Traductor
 129. Marina Raya
 130. Javier Lopez – Alcañiz – Mecánico automoción
 131. Stefano Portelli – Roma/Barcelona – Antropòleg
 132. David Mendez Zuya – Madrid – Bicimensajero
 133. Fernando Manzanares
 134. Nacho Arroyo – Madrid
 135. Fernando Orús – Zaragoza – Ingeniero
 136. Javier Gallego – Madrid – Periodista
 137. Elisabetta Gaglio – Roma
 138. Santiago Alba Rico – Madrid – Ensayista, escritor y filósofo
 139. Alejandro Martín – Periodista
 140. Sandra Segura – Barcelona
 141. Javier Tort Fuertes – Washington, D.C.
 142. Alejandro Gómez Barroso – Badalona – Administrativo
 143. Juan Dorado Romero – Profesor de Teoría Política
 144. Esther Cantillon – Barcelona – Administrativa
 145. Charo Serrano Collantes – Madrid – Administración
 146. J. Javier Lobato – Vitoria-Gasteiz – Ciudadano
 147. Ignacio Alonso Parracía – Vigo – Fotógrafo
 148. Pablo Jaime Conill Querol – Castellón – Editor
 149. Eusebio Pérez Viñas – Madrid – Profesor jubilado
 150. Marisa Luna – Madrid – Cuidadora
 151. Raúl Vaca Bermejo – Barcelona – Neuropsicólogo
 152. Verónica González – Valladolid – Investigadora predoctoral
 153. Andrés Moreno Pastor – Boadilla del Monte – Jubilado
 154. Blanca Villarroya Rodilla – Teruel – Psicóloga
 155. Francisco Gil González – Salamanca – Funcionario
 156. Amador Castro Moure – Barcelona – Informàtic
 157. Pablo Sanz Martin – Sant Feliu de Buixalleu – Informàtic
 158. Caridad Núñez – Valladolid – Jubilada
 159. Marta Díaz – Las Rozas – Editora
 160. Jesús Taboada – Madrid – Profesor y escritor
 161. Bernardo Aguilar – Madrid – Cartero
 162. Pablo Gallego – Barcelona – Autónomo
 163. Juan Montero Gómez – Las Palmas de Gran Canaria – Autónomo (sus labores)
 164. Jesús Andrés Sánchez Cazorla – Granada – Profesor UGR
 165. Marc Sabaté – Iruña – Emprendedor eco
 166. Francisco Roldán – Madrid – Profesor
 167. Ixone Rekalde – Donostia – Injenieria
 168. Pedro González Gamella – Madrid – Dibujante técnico
 169. Carmen Vázquez – Santa Cruz de Tenerif
 170. Santiago Prieto Álvarez – A Pobra de Trives – Pintor
 171. Francisco Contreras – Valencia – Diseñador de interactivos
 172. Manuel Luna – Sevilla – Desempleado
 173. Mario Galván – Santa Cruz de Tenerife – Pensionista
 174. Nacho García Sevillano – Valladolid – Diseñador gráfico
 175. Manuel Mendez-Bonito – Oviedo – Administrativo
 176. Joseba Moreno Lobato – Madrid – Informático
 177. Agustín Alarcón – Estrasburgo
 178. Tomás Hernández de la Torre – Sevilla – Jubilado
 179. Noé Gonzalez Celis – Mailaño – Desempleado
 180. César Bedoya Diaz – Ferrol
 181. Pilar Perlado – Villalbilla – Funcionaria
 182. Salvador López Rubio – Murcia – Jubilado
 183. Ignacio Perez – Bristol – Ingeniero
 184. José Enrique Fernández – Madrid – Programador
 185. Rafael Porlán – Sevilla – Profesor de universidad
 186. Iván Simón Marcos – Madrid – Músico
 187. Noemi Vallejo – Santander – Funcionaria
 188. Valentin Heras Vazquez – Madrid – Técnico Superior Ferroviario
 189. Javier Sánchez – Madrid – Funcionario
 190. Maria Luz Garcia – Ponferrada – Estudiante
 191. Miguel Martínez Zazo – Leganés – Estudiante
 192. Juana González – Madrid – Jubilada
 193. Ion Iriarte – Bilbao – Gidoilaria
 194. Eduardo Garcia Langarica – Vitoria-Gasteiz – Médico
 195. Rafael Alonso Ponce – Aldeanueva del Monte – Ingeniero de Montes
 196. Leocadio Perez Cortes – Málaga – Funcionario
 197. Juan Luis Hurtado – Cartagena – Actor y humorista
 198. Luis Melgarejo Castañeda – La Zubia – Pluriempleo multitarea
 199. Javier Ortuño – Tbilisi – Vagabundo
 200. Juan Antonio Vaquero Ruiperez – Madrid – Médico jubilado
 201. Susana Nogales – Zaragoza – Administrativo
 202. Mariano Franchy – Canarias – Carpintero
 203. Yani Alonso Artés – Almería – Diseñador
 204. Antonio Bravo – Madrid
 205. Sonia Cembrero – Lugo – Comercial IT
 206. Álvaro Luis Martinez Alvarez – Oviedo – Teleoperador
 207. Ricardo Rubio – Málaga – Programador
 208. Manu Garpe – Getafe
 209. Jaume Gázquez – Castellar del Vallès – Científico
 210. Iván Sanz Gallego – Zaragoza – Estudiante
 211. Oriol Andres Suller – Tarragona – Celador
 212. Digna Rodriguez Mendez – A Coruña – Xubilada
 213. Susana Sánchez Alameda – Médico
 214. Lucas Sainz Delgado – Madrid – Desempleado
 215. Eduardo Tilve – Barcelona
 216. Paola Martinez de Kobbe – Santa Eulalia del Rio – Psicóloga
 217. Federico Aguilera Klink – Tenerife – Economista
 218. Diego San José – Valencia – Periodista
 219. Ignacio Rubio – Madrid – Abogado
 220. Eva San Martín – Madrid – Periodista
 221. Chris Ealham – Madrid – Historiador
 222. Oscar Ruiz Cotoli – Madrid – Ciudadano
 223. Antonia Cilla – Madrid – Traductora italiano y portugués
 224. Biomiki – Madrid – Giftivista
 225. Manuel Mateos Montenegro – Funcionario
 226. Stuart Christie – Hastings – Publisher
 227. Isabel Cortés – Madrid – Persona
 228. Ana M. Tarroja – L’Hospitalet de Llobregat – Funcionaria
 229. Antonio Blanco Fernandez – Córdoba – Agente de viajes
 230. Juan Jose Rivas – Madrid – Jubilado
 231. Fernando Barcia – Ferrol – Fotógrafo
 232. Yolanda Monar San Román
 233. Marta López – Ponferrada – Estudiante de Psicología
 234. Patricia Corral Moirón – Madrid – Escritora
 235. Sergio Casero Nieto – Barcelona – Dissenyador gràfic
 236. Victor Briz – Madrid – Investigador
 237. Carlos Gorairis – Murcia
 238. Angel Sandoval – Barcelona – Investigador científico
 239. Julio Garay – Alicante – Investigador de secundaria
 240. Isabel Bermejo Rubio – Madrid – Técnico de calidad
 241. Guillermo Bernal Scharfhausen – Madrid – Informático
 242. Pablo Ballota – Zaragoza – Comerciante
 243. Jose Antonio Cobo Sánchez – Granada – Auxiliar administrativo
 244. Ana Robles – León – Psicóloga
 245. Ana Isabel Molero Milan – Berlín – Consultora científica/Doctora en ciencias
 246. Eladio Fernández Rosa – Madrid – Desempleado
 247. Sergio Rodriguez Miguel – Dublín
 248. Guillermo Escamilla – Madrid – Estudiante
 249. Nacho Segura – Cambridge – Consultor de márqueting
 250. Phil Camarena – Madrid
 251. Juan Carlos Sánchez Gómez – Madrid – Funcionario
 252. Reyes Pascual Diez – Elche – Técnico Educación l.
 253. Belén García Pérez – Leuven (Bélgica)
 254. Jesús Alonso Cabello – Ibiza – Anestesiólogo
 255. Francisco Candela Zabala – Carmona (Sevilla) – Jubilado
 256. Antonio Usero Vílchez – Lanzarote – Docente
 257. Javier García Mateo – Logroño – Funcionario de justicia
 258. Alicia Santos Ruiz – Barcelona
 259. Manuel Arroyo Ramírez – Benamocarra – Profesor
 260. Fco. Javier Paredes de Figueroa – Madrid – Gestor telefónico
 261. Jose Ángel Roig – Talamanca de Jarama – Técnico de sonido
 262. Juan Pablo Marco Saura – Teruel – Vigilante
 263. Juan Antonio Sánchez
 264. Héctor Rivero García – Sevilla – Técnico ONGD
 265. José Navarro – Novelda – Profesor
 266. Bartolomé Carbonell – Valencia – Jubilat
 267. Mireia Salazar – Madrid – Arteducadora
 268. Josefa Gonzalvez – Murcia – Comercial
 269. Carlos García – Madrid – Ténico de laboratorio
 270. Angel Fernández Gil – Ávila – Parado
 271. Enrique Diaz – A Coruña – Persona
 272. Guillem Pascual Aznar – České Budějovice – Científic
 273. Jorge Sánchez-Barriga Pons – Madrid – Hacker
 274. Eva Alcoy Souteyrant – Teleoperado
 275. Emilio García Martín – Santa Cruz de la Palma – Pensionista
 276. Manuel Xosé Abeledomorado – Narón – Prexubilado
 277. Marcela Crespo – Murcia – Profesora Biología y Geología
 278. Amelia Hernandez – Madrid – Administrativo
 279. Alberto Castejón Cortijo – Jerez de la Frontera – Funcionario
 280. Felipe Bou Jiménez – Ocaña – Cantante lírico
 281. José Mª Lebrón – Burlada – Auxiliar de funcionamiento
 282. Joan Miquel Cano Llop – Barcelona – Informàtic
 283. Jorge Azorín Arroyo – Zaragoza – Profesor historia IES
 284. Asuncion Mora Cases – Valencia
 285. Aitor Trejo Ortega – Madrid – Funcionario
 286. Francisco Díaz – Barcelona – Físico
 287. Antonio Grueso Otalo – Barcelona – Aux. Administrativo
 288. Miguel Angel Solsona González – València – Funcionario
 289. Stéphane M. Grueso – Madrid – Ciudadano
 290. Barreno Balbuena – Madrid – Pensionista
 291. Belén Garzón – Granada
 292. Adolfo González García – Tenerife – Economista
 293. Juan Jose Carrasco Arroyo – Sevilla – Empresario
 294. Xacobe Cabrera – Vigo
 295. Txusa Mendivil
 296. Ricardo San Jose Hervas – Madrid – Empleado RENFE
 297. Maria Luisa Varela – Ponferrada – Prejubilada
 298. Cristina Martin – San Fruitós de Bages
 299. Josefina Carracelas – Vigo – Jubilada
 300. Jose Luis Garcia – Haria (Las Palmas) – Maestro parado
 301. Teresa Piera – Lussas (Francia) – Profesora
 302. Concha Ramos – Madrid – Funcionaria
 303. Pedro Pérez Molina – Badalona – Delineante proyectista
 304. Miguel Menéndez Cárcaba – Gozón – Ambientólogo
 305. Enric Alcolea Hervás – Madrid – Coach
 306. Pablo Martínez – València – Informador gráfico
 307. Miguel Martínez Cea – Jerez de la Frontera – Electricista
 308. Manuel Cañada – Mérida – Educador Social
 309. Jorge Aloguin Alastruey – Madrid – Humano
 310. Beatriz Jiménez – Salvaterra de Miño – Xubilada
 311. Lucas Casas Jimenez – Sevilla – Administrativo
 312. Sergio García Martínez – Madri
 313. Celia Ortin – Ripollet
 314. Luis Miguel Martín – Madrid – Jubilado
 315. Sol Ruiz – València – Jubilada
 316. Jesús Lacaba – Zaragoza – Profesor de Historia y Filosofía
 317. Diego Gómez Espinosa – Dos Hermanas (Sevilla)
 318. Ana Cucarella – Valencia – Servicio Doméstico
 319. Alberto Manzano – Barcelona – Asalariado
 320. Santiago García – Huelva – Profesor Universitario
 321. J. Javier Moragues Gregori – Gandia – Autónomo
 322. Flora Cappelluti – Milan – Periodista y traductora
 323. Pablo Cordoba – Cullera – Administratiu
 324. Mariona Pinart – Barcelona/Berlín – Biòloga
 325. Eladio Suárez – Oviedo
 326. Manuel Cean Rodríguez – Vilaesteba
 327. Mª Jesús Arias Perera – Madrid – Enfermera
 328. Ricardo Lorenzo Pintor – Santa Cruz de Tenerife – Funcionario
 329. Ernesto de Castro Lillo – Granada – Sexólogo
 330. Jesús Villellas – Dublín – Investigador
 331. Vanessa García – Barcelona – Diseñadora
 332. Francisco Alonso Llano – Oviedo – Profesor
 333. Andreas Werner – Granada – Arquitecto
 334. Monica Romero – Santa Cruz de Tenerife
 335. Mariló Quevedo – Madrid
 336. Natalia Rodríguez Eugenio – Santa Cruz de Tenerife – Bióloga
 337. Gloria Bes
 338. Laura Rebolledo Génisson – Madrid – Precaria
 339. Vicent Sanchis – Ontinyent – Professor
 340. Arturo Bravo Tauriz – Boadilla del Monte – Jubilado
 341. Josefa Mejias – Santa Cruz de Tenerife – Ama de casa
 342. José Bilbaino Díaz García – Proaza – Funcionario
 343. Alberto Moll Orti – València – Profesor jubilado
 344. Miguel León – Roquetas de Mar – Pensionista
 345. Ana Lucía Villate Ozaeta – Madrid – Actriz
 346. Pedro García Moreno – Madrid – Tripulante de cabina de pasajeros
 347. Antonio Huerta Alarcon – Alcorcón
 348. Ignacio Angulo Muñoz – Alhaurín el Grande (Málaga) – Jubilado
 349. Àngels Martínez de Castilla Gil – Barcelona – Psicòloga Jubilada
 350. Francisco Ropero – Salamanca
 351. Alberto Lozano. Fuenlabrada.Estudiante
 352. Salvador Pérez. Marbella –  Comercial
 353. Miriam Ruiz. Salamanca –  Personal investigador en formación
 354. Juan Carlos Rodríguez –  Vitoria – Pensionista
 355. María Lozano Bettero – Madrid – Terapeuta ocupacional
 356. Luis Aurelio Rodríguez García – Avilés
 357. Isabel Sierra Álvarez – Gijón
 358. Darío Negueruela del Castillo –  Madrid/Berna – Arquitecto. Coordinador de investigación en ALICE/EPFL
 359. Lara Valencia – Madrid – Periodista
 360. Marisa Sanchís – Grau de Gandia –  Disseny i maquetació
 361. Carmen Pons Vilaspasa. Granada –  Jubilada
 362. María Dolores de Miguel Pombo – Valencia – Enfermera
 363. Alfonso Montilla Sauces –  Londres – Audiovisuales
 364. Oscar Agudo. Guadalajara – Indignado
 365. Alzina Esteller Martínez –  La Pobla Llarga
 366. Izaskun Recalde González
 367. Javier Sánchez Matias –  Pensionista
 368. Encarna Ramos Marín – Cádiz – Artesana
 369. Sònia Sagristà – Barcelona – Persona humana
 370. Alicia Melchor –  Palma de Mallorca
 371. Alberto Arias Correa –  Santa Cruz de Tenerife – Técnico Operaciones Aeroportuarias
 372. Marc Pérez Mitjnas –  Sabadell – Activista
 373. José Gutiérrez –  Las Palmas de Gran Canaria – Hostelería
 374. Juan Luis Martín – Sevilla – Técnico de iluminación
 375. Sergio Elortegi – San Martín de la Vega – Ingeniero
 376. Iratxe Fernández de las Heras –  Barcelona –  Dibujante
 377. Miguel Castaño Prieto –  Uvieu –  Funcionario
 378. Andrés De La Plaza Gómez – Pensionista
 379. Rocío Gálvez – Málaga –  Médico
 380. Susana Elorza – Madrid – Funcionaria
 381. Jonathan Egea González – Zaragoza –  Cooperante
 382. Angel Mora Romo –  Madrid –  Ciudadano
 383. María Dolores Vázquez Novo –  Lugo – Enfermeira
 384. Laura Rollán Guillén –  Valencia – Estudiante
 385. Orlando Bravo de Laguna García –  Las Palmas de Gran Canaria –  Pensionista
 386. Xabier Vilariño Paxaro –  Santiago de Compostela –  Enxeñeiro
 387. Manuel García Hernández
 388. Jesús Rodríguez Freire – Alcalá de Guadaira
 389. Gloria Rivas –  A Coruña –  Socióloga
 390. David Villarejo – Madrid –  Técnico ambiental
 391. Violeta de Lama
 392. Carmen Ciudad – Ciudad Real
 393. Aurelio Peláez Morán – Gijón – Maestro
 394. Jacinto Linares Vigara –  Cornellà –  Repartidor
 395. Meléndrez –  Madrid – Escultor
 396. Jorge Álvarez Rodríguez –  Madrid – Médico
 397. Enrique Almena Alcedo – Monterrubio de la Serena – Jubilado
 398. Álvaro García-Miguel –  Profesor Dibujo IES
 399. Konstantia Nikopoulou – Barcelona
 400. Werner Kuhn –  Barcelona –  Economista
 401. Araceli Torres Suárez – Monterrubio de la Serena – Jubilada
 402. Álvaro Ogalla – Madrid –  Autónomo
 403. Bernardo Gutiérrez – Madrid – Periodista y escritor
 404. Antonio Jimenez Cruz – Alorcon – Pensionista
 405. Francisco Villarreal Guijo – Polinyà – Jubilado
 406. Rafael Larma Lacasta – Escuain – Topógrafo
 407. Miguel Torres García – Valencia – Psiquiatra
 408. Lola Bosch – Barcelona – Psicóloga
 409. Fernando Cabeza Aguilera – Sevilla – Maestro
 410. Orlando Rodríguez Sosa – Las Palmas de G.C. – Desempleado vitalista
 411. Justo Serrano Zamora – Barcelona – Investigador Teoría Política
 412. Miguel Díaz – Burela – Metalúrgico
 413. Josemari González – Zaragoza – Trabajadora social
 414. Fernando Barrio – Zamora – Ciudadano
 415. Sergio Vílchez Linares – Granada – Estudiante
 416. Carmen del Río – Barcelona
 417. Mario Beltrán – Solsona – Ingeniero
 418. Agueda Balogh Moreira – London – Tecnico Camara Cinematografica
 419. Jose Luis Eguinoa – Pamplona – Medico
 420. Francisco Gonzalez Turmo – Sevilla
 421. Javier Alvarez Enrich – Zaragoza – Agente comercial
 422. Míriam González Sanz – Barcelona – Educadora
 423. Beatriz Munarriz Sagasti – Madrid
 424. Neus Grafià Espinós – València – Enginyera informàtica
 425. Alfonso Ayala – Madrid – Mensajero
 426. Antonio Gonzalez – Camas – Jardinero
 427. Javier Santiago – Madrid – Administrativo
 428. Julio Martin de Eugenio – Valdemoro – Operador telecomunicaciones
 429. Miquel De Cáceres Ainsa – Solsona – Científico
 430. Mario Huerga Astorga – Tres Cantos – Jubilado
 431. Gonzalo Castellanos Megías – Barcelona – Monitor
 432. Román Rivero – Madrid – Administrativo
 433. Jorge Godoy – Almeria – Actor
 434. Isidro Fuentes García – La Orotava
 435. Juan Antonio Olañeta – Cerdanyola del Vallès – Historiador del Arte
 436. Margarita Revilla Calero – Barakaldo
 437. Diana Kaptoul – Barcelona
 438. Cañas Ordoñez – Lliça d’ Amunt – Tecnic Sanitari
 439. Juan Manuel Berreteaga – Barakaldo – PAS
 440. Juan Carlos Simón – Villalba – Biólogo
 441. Ioseba Catalán – Valencia – Dinamizador Comunitario
 442. José Palomar Romero – Sevilla – Pensionista
 443. Endika Gerediaga – Getxo-Bizkaia – Medico
 444. Andrés Valbuena Abenza – Collado Mediano (Madrid) – Electricista
 445. Jesús Castán Lanaspa – Nava de la Asunción (Segovia) – Profesor
 446. Jose Maria Freire – Ferrol – Pensionista
 447. Manuel Carmona – Granada – Jubilado
 448. Sergio González Espino – Valencia – Estudiante
 449. Ramón Martín – Madrid – Informático
 450. Julian Reyes – Sevilla – Conductor
 451. Miguel Domingo Saura – Valencia – Profesor de enseñanza pública
 452. Ángel Rodríguez Soto – Miranda de Ebro
 453. María de la Soledad Ruiz Martínez de Irujo – Madrid – Jubilada
 454. David Muñoyerro – Barcelona – Músico
 455. Ana M. Martín – Sevilla
 456. Juan Manuel Martínez – Madrid – Profesor de Filosofía
 457. Daniel Aranda – Madrid – Estudiante
 458. Dani Cuenca – Alzira (Valencia) – Empleado ventas
 459. Maria Monter Domec – Barcelona – Professora de Secundaria
 460. Javier Delgado – Escritor
 461. Gabriel Borrell Arnabat – Santa Oliva – Bombero
 462. Carmen García González – León – Administrativo
 463. Manuel Carrasco – Vinaros – Jubilado
 464. Tomás Marcos Ruiz – Madrid – Mecánico
 465. Maribel Torregrosa Olcina – Madrid
 466. Carlos Ruiz – L’Alfas del Pi – Administrativo
 467. Jordi Company – Barcelona – Programador informático
 468. Miren Icazuriaga – Barcelona – Profesora
 469. Enrique Bouza – Calalberche – Empleado
 470. Faustina Álvarez Alonso
 471. César Rendueles – Madrid – Profesor Sociología UCM
 472. Jose Moreno Apresa – Playa Blanca-Yaiza – Cocinero
 473. Antonio González – Bilbao
 474. Gustavo Giménez – Málaga – Jubilado
 475. Rakel Pacheco – Donostia – Investigadora en Robótica
 476. Josean oyaga – Eivissa – Permacultor
 477. Carlos León
 478. Antonio Hernandez – Cádiz – Ingeniero de Montes
 479. Víctor Griñán García – Eivissa – Professor de secundària
 480. Juan Luis Alvarez – Llanera – Jubilado
 481. Gabriel Galdeano – Almeria – Agricultor
 482. Sergio Ramos – Madrid – Informático
 483. Aniceto Muñoz Rodríguez – Sevilla – Jubilado
 484. Marcos Martín Raña – Gijón – Gestión cultural
 485. Pablo Antonio Bermejo Mata – Gijón – Operador de cámara y editor
 486. Fernando Domínguez Vicente – Zamora – Profesor
 487. María Purificación Cordero – Coslada – Enfermera
 488. Noelia Gartzia Gartzia – Barañain – Profesora
 489. Mela Peñalver Gómez – Sevilla – Administrativa Artes Escénicas
 490. Juan Andreu Rodriguez – Montgat
 491. Patricia Jimeno – Madrid – Informática
 492. Luis Manuel Fernández – Trujillo – Biólogo
 493. Pablo Abril – Madrid – Pianista-obrero-teacher
 494. Julio Moyano – Barcelona
 495. Clara Gozálvez Argente – Barcelona – Profesora
 496. Juan Antonio Perez Sanchez – Cacerés – Empleado público
 497. María Del Carmen García Segura – Alcázar de San Juan – Maestra
 498. Francisco Rojo Diez – Madrid – Pensionista
 499. Sara Gil – Madrid
 500. Joan Benet – Sitges – Cineasta
 501. David Carrasco – Madrid – Liberal
 502. Adriano Galante – Barcelona – Músico y escritor
 503. Zenaida Serrano Estévez – Barcelona
 504. Sacramento Granados Frías – Sevilla – Masajista
 505. Andrés Platarruda – Granada – Artista Visual
 506. José Daniel Suárez – Antequera
 507. José María  Martínez-Raposo Andrade – Alcalá de Henares – Enseñanza secundaria
 508. Javier Fernández – Madrid – Economista
 509. Carlos MD – Arrecife
 510. Elena Coronil Fernández – Chiclana de la Frontera
 511. Ernesto Manrique de Miguel – Alcorcón – Desempleado
 512. Hugo Rodríguez Pujals – L’Hospitalet de Llobregat
 513. Jesús García – Valladolid – Pensionista
 514. Enrique Riaño Gómez – Urnieta – Jubilado
 515. Pilar Remiro – Barcelona – Auxiliar de enfermería
 516. Marta Sebastiá – Chiclana – Jubilada
 517. Enrique B Rodríguez – Cambrils – Traductor
 518. Jordi del Pino Cruz – Viladecans
 519. María Teresa Sánchez Martín-Sauceda – Granada – Bailarina
 520. Nacho Matarranz – Madrid – Bombero
 521. María José Basterra Tur – Bilbo – Docente
 522. Leticia Donaire – Madrid – Guía turístico
 523. Anna Via Segura – Barcelona- Professora
 524. Xavier Vallès – Camallera – Fuster
 525. Francisco Martínez – Murcia – Administrativo
 526. Jorge Guada Prada – Madrid – Economista
 527. Daniel Enríquez – Madrid – Ingeniero
 528. José María Ramos Pérez – Badajoz – Empleado público
 529. César Ca – Álava – Precario
 530. Pablo López Castillo – Boltaña
 531. Javier Marti – Madrid – Administrativo
 532. Teresa González de Chávez – La Orotava – Jubilada
 533. Mercedes Sanz Navarro – Toledo – Jubilada
 534.  Xavier Campreciós – Barcelona
 535.  Guillermo Lenhardt – Madrid – Ingeniero Industrial
 536. Eduardo Vélez Arteaga – Hong Kong – Profesor
 537. Guillermo Martínez Vergara – Alcázar de San Juan – Ingeniero Industrial
 538. José Luis Feliu León – Navalcarnero
 539. Javier Rodrigo Ibarra – Valencia – Redactor de contenidos
 540. Mercedes Martínez – Valencia – Graduada Social
 541. José Manuel Torre Martagón – Málaga – Vendedor
 542. David Cebrián Tarrasón – Castellón de la Plana – Gestor de creatividad
 543. Esther Lérida – Plasencia – Psicóloga
 544. Jennifer Pinos – Zaragoza – Teleoperadora
 545. Jesús Calderón Zaera – Teruel – Fotógrafo
 546. Gonzalo Santander Sánchez – Madrid – Jubilado
 547. Elisabet Cuestas – Barcelona – Tècnica Comunicacions
 548. Alejandro Cebollada Sirvent – Madrid
 549. Carmen Galán – Camas – Sanitaria
 550. Andrea Caro Galán – Berlín – Educadora
 551. Sebastián Laufer – Madrid – Arquitecto
 552. Javier Caballer Sancho – Alcanar – Economista
 553. Neus García Llebaria – València – Teleoperadora/Encuestadora
 554. Carlos Fernández – Alcobendas
 555. María del Carmen Jorge Galvín – Chiclana de la Frontera
 556. Alejandra Salas Alloza
 557. Andrea lenhardt Sánchez  – Guadalajara
 558. Pablo García – Murcia – Estudiante
 559. Rafael Silva Martínez – Málaga – Profesor y bloguero
 560. Elena Justicia – Guadalajara – Investigación
 561.  Núria Puigbó Serra – Barcelona – Metgessa de familia
 562. Ana María Gallego – Barcelona
 563. Roswitha Janik – Madrid – Jubilada
 564. Ernesto Berenjeno – Amsterdam – Científico
 565. Miguel Ángel Molina – Barcelona – Informático
 566. Julián Vallejo Morales – Bruselas – Ciudadano común
 567. Manuel Tardío – Cádiz – Estudiante
 568. Miriam Agudo – Guadalajara – Auxiliar administrativa
 569. David Pino – San Sebastián de los Reyes
 570. Iván Rafael
 571. Nieves H – Madrid – Desempleada en búsqueda activa
 572. Encarna Soldado – Terrasa – Tècnic Electrònic
 573. Francisco Xosé Silvosa Pin – Lugo – Enxeñeiro
 574. Andrés Acosta González – Tres Cantos – Ingeniero jubilado
 575. S. Jiménez – Autónomo
 576. Miguel Ángel Reyes – Conil – Desempleado
 577.  Jaume Figueras – Benaocaz (Cádiz) – Jubilado
 578. Francisco Fernández Marqués
 579. Lidia Rodriguez – Rubí – Administrativa
 580. María Ángeles Espilez Murciano – Madrid – Funcionaria
 581. Albert Catalán Roselló – Mataró – Socio Sanitario
 582. Montserrat Moliner – Flaçà (Girona) – Artista visual i gestora cultural
 583. Maria Teresa Martinez Martinez – Sant Lluis – Jubilada
 584. Vicente Sánchez – Madrid – Cantamañanas
 585. Carlos García – València – Professor de lideratge
 586. Junin Pimpolitoni – Badia – Divulgador de la indignación
 587. Terrádez Amado – València – Estudiant
 588. Xavier Fernández – Terrassa – Cuiner
 589. Marcos Pérez Pena – A Coruña – Periodista
 590. Juanma Perez – Valencia – Pensionista
 591. Mariela González Rosso – Madrid – Profesora
 592. Anna Mezquita – Bilbao – Coreógrafa, artista visual – Cía Rebeldías Mínimas
 593. María Lasala Mínguez – Barcelona
 594. Anna Lenhardt – Guadalajara – Traductora
 595. Guillermo Gómez Oehler – Granada – Profesor filosofía junta de Andalucía
 596. Gerardo Fernández Ortiz – León – Autónomo
 597. Diana Gutiérrez – Barcelona – Traductora y escritora
 598. Irene Fornes – Valencia – Diseñadora gráfica
 599. Libertad Hernández – Valencia – Integración social
 600. Pedro Nicomedes Carmona  – Sabadell
 601. María Diez Crespo – Madrid – Ingeniera de Montes
 602. José Luis Noriega – Madrid – Estudiante de Derecho
 603. Huerdo Moreno Cristal – Mons – Profesora
 604. Jorge Sancho – Valsequillo de G.C. – Higiene ambiental
 605. Victoria Campo – Administrativa
 606. David Rodríguez Quintana – Antequera – Estudiante de Políticas
 607. Angel Rosas Pastor – Elda – Zapatero
 608. Matías Rojo – Logroño – Cocinero
 609. Samanta Martínez
 610. Francesc Boldú Martínez – Barcelona
 611. Alberto Molares Vila – Vigo – Quimico
 612. Miquel Puigserver Roig – Barcelona – Jubilat
 613. Baltasar Garzón Garzón – Granada – Jubilado
 614. JuanFran Calvo – Salamanca – Profesor, Ingeniero…
 615. M.Angeles Bueno – Madrid – Publicista en paro
 616. Andrés Escudero – Madrid – Jubilado
 617. Ángel Córdoba Moreno – Alorcón (Madrid) – Jubilado
 618. Amparo Botella Alonso – Alaquas (Valencia)
 619. Rubén Oliva – Talavera de la Reina – Ingeniero Industrial
 620. María Lamuedra – Sevilla – Profesora de Periodismo
 621. Nicolás Delgado – Santa Maria de Martorelles – Teleoperador
 622. José M. López García – Madrid – Traductor
 623. Elisabeth Muñoz – Barcelona – Producción Audiovisual
 624. Jorge Diaz – Madrid – Director creativo
 625. Joaquín Castillo Muezas – Sevilla – Pensionista
 626. José Ramón García Pardos – Huesca – Informático
 627. Raul Capin Leal – Madrid – Fotógrafo
 628. Juan Alcudia Gomez – Jubilado
 629. Antonio Orozco González – Fene – Profesor
 630. Francisco Pouso Iglesias – Manresa – Funcionari
 631. María Álvarez – Salamanca – Estudiante
 632. Víctor Caparrós Anento – Barcelona – Cambrer
 633. Alberto Fabregat Blasco – Godelleta – Funcionario
 634. Ángeles Martinez – Gandía Valencia – Jubilada
 635. Eugenia Sanchez – Barcelona – Jubilada
 636. Concepción Ribera de la barrera – Barcelona – Farmacéutica
 637. Javier Gramajo López – Barcelona – Ingeniero Informático
 638. Andreu Roman – Valencia – Autónomo
 639. Celia Calderón Paz – Sabadell – Monitora de Jardineria en CET
 640. Marina Fernández Tejada – Madrid – Jubilada
 641. Gabriel Almirante Grajera – Badalona – Profesor de Instituto
 642. Xabier Arregi Murgiondo – Oñati – Irakaslea
 643. Jon Urtasun – Iruña – Magisteritza ikaslea
 644. Alexander Barandiaran – Mungia – Irakaslea
 645. Belén González Gómez – Barcelona – Neurocientífica
 646. Maitane Sánchez- VItoria/ Gasteiz –  Ikaslea/estudiante HUHEZI
 647. Alfredo de la Fuente – Burgos – Diseñador gráfico
 648. Ane Ainhoa Nitzl – Vitoria/Gasteiz – Estudiante (HUHEZI)
 649. Sonia Gruben – Madrid – Trabajadora social y mediadora
 650. Teresa Vázquez – Madrid – Diplomada enfermería
 651. Enrique Pérez García – Burgos – Jubilado
 652. Elsa Plaza – Barcelona – Historiadora y escritora
 653. Marian Alfonso – Murcia
 654. Maria Jesus Alfonso – Gasteiz
 655. Jesús Medina Doncel – Badajoz – Funcionario
 656. Susana Jurado Gallego – Barcelona – Maestra
 657. Aitzol Loiola – Bergara (Euskal Herria) – Investigador social
 658. Raquel Vilariño Fernandez – Barcelona – Diseñadora
 659. Elisa Mancheño Segarra – Madrid – Jubilada
 660. Elsa Chia – Madrid
 661. Santiago Aparicio – Pinto – Ingeñero
 662. Ander Bolibar – Bergara – Irakaslea
 663. Anna Bay Llibre – Barcelona – Educadora
 664. Araceli Mancheño Segarra – Almeria – Profesora (jubilada)
 665. María Del Campo – Madrid – Estudiante
 666. Maite Gutiérrez – Pinto – Profesora jubilada
 667. Valerio González Ruiz – Badalona – Lampista
 668. Oriol Rodríguez García  – Madrid – Diseñador ropa Eco
 669. Ihintza Basterretxea Urkiri – Mutriku – Unibertsitateko Irakaslea
 670. Aitziber Olaskoaga – Los Angeles – Proyeccionista
 671. Gonzalo Baptista – Charlottesville (Virginia, USA) – Profesor universidad
 672.  Patricia Moneva Valido – Docente
 673. Pedro Blasco – Sevilla – Responsable técnico hotel
 674. Carlos Florez Fernández – Toledo – Teatrero
 675. Ainhoa Castellano San Gil – Madrid – Historiadora del arte
 676. Veronique de Bolle – Barcelona – Gestora cultural
 677. Rafael García – Málaga
 678. Vicente Lliso – Quart de Poblet
 679. Víctor Ruiz – Madrid – Periodista
 680. Juan Luis Garrido – Sevilla – Científico
 681. Fernando Puerta Ramos – Barakaldo – Delineante
 682. Jaime Bausells Rosell – Zaragoza – Industrial
 683. Karmele Perez – Arrasate – Irakaslea
 684. Hugo Herrador – Madrid – Ambiental
 685. Leticia Blanco Muñoz – Algeciras – Profesora
 686. Luis Martínez Cabrera – Obrero
 687. José Luis Ybot – Valderde de la Vera – Sociólogo
 688. Izaskun Urribesalgo – Arrasate – Irakaslea
 689. Javier Alpáñez – Barcelona – Profesor
 690. Mar Carrera – Barcelona
 691. Izaskun Urkiola – Mondragón
 692. Melchor Artetxe – Hendaia
 693. Yolanda Fernández Lomeña – Toledo – Integración social
 694. Santiago Diaz Barba
 695. Julio Gutierrez Moreno
 696. José Carlos Segundo – Toledo – Psicólogo
 697. Naiara Amezua – Berriz – Dokumentalista
 698. Maria Oliver – Barcelona – Pensionista
 699. Laura Lança – Barcelona – Editora
 700. Justo López – Toledo – Periodista
 701. Laura Corradi – Cosenza – Gender Studies Scholar
 702. Lurdes Arias Rodriguez – Vigo – Ex-profesora
 703. Juan Benito Barrasa Morales – Toledo – Sus labores
 704. Evaristo Pérez Serralvo – Toledo – Amo de casa
 705. Aniello Lampo – Barcelona – Investigador predoctoral en física
 706. Ramón Hernández – Madrid – Abogado
 707. Sandra Martínez – Madrid
 708. Ferran Martí – Barcelona – Administratiu
 709. Fernando Carmona Ortiz – Barcelona – Gestión Cultural
 710. Lucía Morales – Barcelona – Politóloga
 711. Rafael Porlán Ariza – Sevilla – Catedrático de Universidad
 712. José Luis López-Mesas Colomiona – Murcia – Jubilado
 713. Pere Monés – Barcelona – Fotoperiodista jubilat
 714. Jara Rocha – Barcelona – Investigadora
 715. Chusa Herrero – Murcia – Intermediadora Laboral
 716. José Hernandez Escamez – Archena, Murcia – Jubilado
 717. Kamen Nedev – Madrid – Artista sonoro
 718. Jeffrey Swartz – Barcelona – Escritor y profesor
 719. Kike Garcia Gil – Madrid – Danza
 720. Lluís Mauri Sellés – Barcelona – Servidor Civil
 721. Alejandro Campo – Madrid – Artista
 722. Amparo Hernandez – La Bisbal d Emporda
 723. Javier Pérez Iglesias – Madrid – Bibliotecaria
 724. Carmen Vera Rodriguez – Barcelona – Educadora Social
 725. Eugenia Mont – Barcelona – Gestora Cultural
 726. Juan Domingo Sánchez Estop – Bruselas – Filósofo
 727. Alejandro Rodríguez – Barcelona
 728. Rodolfo Martínez Rivadeneira – Vevey – Arquitecto

Col·lectius – Talde – Colectivos

 1. Iaioflautas – Barcelona
 2. Iai@flautas Calella – Calella
 3. Madres Contra la Represión – Madrid

 

Anuncios